Sản phẩm trên 1 trang:

C9500-32QC-E

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch Switch Cisco C9500-32QC-E 32-port 40G switch, NW Ess. License

Xem chi tiết >>

Giá List: 949.992.000 VNĐ

Giá bán: 474.996.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C9500-32QC-A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch Switch Cisco C9500-32QC-A 32-port 40G switch, NW Adv. License

Xem chi tiết >>

Giá List: 1.184.592.000 VNĐ

Giá bán: 592.296.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C9500-32C-A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch Switch Cisco Catalyst 9500 Series high performance 32-port 100G switch, NW Adv. License

Xem chi tiết >>

Giá List: 1.283.078.000 VNĐ

Giá bán: 641.539.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C9500-32C-E

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch Switch Cisco Catalyst 9500 Series high performance 32-port 100G switch, NW Ess. License

Xem chi tiết >>

Giá List: 1.048.478.000 VNĐ

Giá bán: 524.239.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C9500-48Y4C-E

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 9500 Series high performance 48-port 25G switch, NW Ess. License

Xem chi tiết >>

Giá List: 744.717.000 VNĐ

Giá bán: 372.347.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C9500-48Y4C-A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 9500 Series high performance 48-port 25G switch, NW Adv. License

Xem chi tiết >>

Giá List: 979.317.000 VNĐ

Giá bán: 489.647.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C9500-24Y4C-E

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 9500 Series high performance 24-port 1/10/25G switch, NW Ess. License

Xem chi tiết >>

Giá List: 697.406.000 VNĐ

Giá bán: 348.703.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C9500-24Y4C-A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 9500 Series high performance 24-port 1/10/25G switch, NW Adv. License

Xem chi tiết >>

Giá List: 837.706.000 VNĐ

Giá bán: 418.853.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C9500-24Q-E

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 9500 24-port 40G switch, NW Ess. License

Xem chi tiết >>

Giá List: 763.393.000 VNĐ

Giá bán: 381.685.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C9500-24Q-A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 9500 24-port 40G switch, NW Adv. License

Xem chi tiết >>

Giá List: 1.015.082.000 VNĐ

Giá bán: 507.541.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C9500-12Q-A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 9500 12-port 40G switch, NW Adv. License

Xem chi tiết >>

Giá List: 668.909.000 VNĐ

Giá bán: 334.443.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C9500-12Q-E

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 9500 12-port 40G switch, NW Ess. License

Xem chi tiết >>

Giá List: 528.609.000 VNĐ

Giá bán: 264.293.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C9500-40X-E

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 9500 40-port 10G switch, NW Ess. License

Xem chi tiết >>

Giá List: 763.393.000 VNĐ

Giá bán: 381.685.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C9500-40X-A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 9500 40-port 10G switch, NW Adv. License

Xem chi tiết >>

Giá List: 1.015.082.000 VNĐ

Giá bán: 507.541.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C9500-16X-E

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch Cisco Cisco Catalyst 9500 16-port 10G switch, NW Ess. License

Xem chi tiết >>

Giá List: 503.240.000 VNĐ

Giá bán: 251.620.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C9500-16X-A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch Cisco Cisco Catalyst 9500 16-port 10G switch, NW Adv. License

Xem chi tiết >>

Giá List: 643.540.000 VNĐ

Giá bán: 321.770.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C9500-48X-E

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 9500 40-port 10G switch, 8 x 10GE Network Module, NW Ess. License

Xem chi tiết >>

Giá List: 857.693.000 VNĐ

Giá bán: 428.835.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C9500-48X-A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 9500 40-port 10G switch, 8 x 10GE Network Module, NW Adv. License

Xem chi tiết >>

Giá List: 1.109.382.000 VNĐ

Giá bán: 554.691.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C9500-24X-A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 9500 16-port 10G switch, 8 x 10GE Network Module, NW Adv. License

Xem chi tiết >>

Giá List: 747.431.000 VNĐ

Giá bán: 373.704.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C9500-24X-E

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 9500 16-port 10G switch, 8 x 10GE Network Module, NW Ess. License

Xem chi tiết >>

Giá List: 607.131.000 VNĐ

Giá bán: 303.554.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C9500-16X-2Q-A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 9500 16-port 10G switch, 2 x 40GE Network Module, NW Adv. License

Xem chi tiết >>

Giá List: 747.431.000 VNĐ

Giá bán: 373.704.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C9500-16X-2Q-E

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 9500 16-port 10G switch, 2 x 40GE Network Module, NW Ess. License

Xem chi tiết >>

Giá List: 607.131.000 VNĐ

Giá bán: 303.554.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C9500-40X-2Q-E

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 9500 40-port 10G switch, 2 x 40GE Network Module, NW Ess. License

Xem chi tiết >>

Giá List: 857.693.000 VNĐ

Giá bán: 428.835.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C9500-40X-2Q-A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 9500 40-port 10G switch, 2 x 40GE Network Module, NW Adv. License

Xem chi tiết >>

Giá List: 1.109.382.000 VNĐ

Giá bán: 554.691.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng