Sản phẩm trên 1 trang:

J9779A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch ARUBA 2530-24-POE+ SWITCH

Xem chi tiết >>

Giá List: 36.317.000 VNĐ

Giá bán: 19.974.350 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

J9782A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch ARUBA 2530-24 SWITCH (J9782A)

Xem chi tiết >>

Giá List: 17.756.000 VNĐ

Giá bán: 8.878.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

J9773A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch ARUBA 2530-24G-POE+ SWITCH (J9773A)

Xem chi tiết >>

Giá List: 53.820.000 VNĐ

Giá bán: 26.910.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

J9776A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch ARUBA 2530-24G SWITCH (J9776A)

Xem chi tiết >>

Giá List: 29.578.000 VNĐ

Giá bán: 14.789.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

J9778A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch ARUBA 2530-48-POE+ SWITCH (J9778A)

Xem chi tiết >>

Giá List: 64.607.000 VNĐ

Giá bán: 32.315.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

J9781A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch ARUBA 2530-48 SWITCH (J9781A)

Xem chi tiết >>

Giá List: 29.578.000 VNĐ

Giá bán: 14.789.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

J9772A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch ARUBA 2530-48G-POE+ SWITCH (J9772A)

Xem chi tiết >>

Giá List: 86.135.000 VNĐ

Giá bán: 43.056.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

J9775A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch ARUBA 2530-48G SWITCH (J9775A)

Xem chi tiết >>

Giá List: 53.820.000 VNĐ

Giá bán: 26.910.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

JL070A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch ARUBA 2530-8-POE+ INTERNAL PS SWITCH (JL070A)

Xem chi tiết >>

Giá List: 20.148.000 VNĐ

Giá bán: 10.074.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

J9780A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch ARUBA 2530-8-POE+ SWITCH (J9780A)

Xem chi tiết >>

Giá List: 17.756.000 VNĐ

Giá bán: 8.878.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

J9783A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch ARUBA 2530-8 SWITCH (J9783A)

Xem chi tiết >>

Giá List: 13.501.000 VNĐ

Giá bán: 6.750.500 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

J9774A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch ARUBA 2530-8G-POE+ SWITCH (J9774A)

Xem chi tiết >>

Giá List: 19.619.000 VNĐ

Giá bán: 9.809.500 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

J9777A

Tình trạng: Có sẵn

Mô tả: Thiết bị chuyển mạch ARUBA 2530-8G SWITCH (J9777A)

Xem chi tiết >>

Giá List: 18.285.000 VNĐ

Giá bán: 9.142.500 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng