Sản phẩm trên 1 trang:

PVDM4-128

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 128-channel high-density voice and video DSP module

Xem chi tiết >>

Giá List: 156.400.000 VNĐ

Giá bán: 59.432.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

PVDM4-64

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 64-channel high-density voice and video DSP module

Xem chi tiết >>

Giá List: 78.200.000 VNĐ

Giá bán: 31.280.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

PVDM4-32

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 32-channel high-density voice and video DSP module

Xem chi tiết >>

Giá List: 39.100.000 VNĐ

Giá bán: 20.332.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

PVDM3-16

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 16-channel high-density voice and video DSP module

Xem chi tiết >>

Giá List: 18.400.000 VNĐ

Giá bán: 7.728.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

PVDM3-32

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 32-channel high-density voice and video DSP module

Xem chi tiết >>

Giá List: 36.800.000 VNĐ

Giá bán: 16.560.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

PVDM3-64

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 64-channel high-density voice and video DSP module

Xem chi tiết >>

Giá List: 73.600.000 VNĐ

Giá bán: 16.192.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

PVDM3-128

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 128-channel high-density voice and video DSP module

Xem chi tiết >>

Giá List: 147.200.000 VNĐ

Giá bán: 66.240.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

PVDM3-192

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 192-channel high-density voice and video DSP module

Xem chi tiết >>

Giá List: 197.800.000 VNĐ

Giá bán: 53.406.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

PVDM3-256

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 256-channel high-density voice and video DSP module

Xem chi tiết >>

Giá List: 227.700.000 VNĐ

Giá bán: 132.480.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

PVDM2-8

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 8-Channel Packet Voice/Fax DSP Module

Xem chi tiết >>

Giá List: 9.200.000 VNĐ

Giá bán: 4.324.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

PVDM2-16

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 16-Channel Packet Voice/Fax DSP Module

Xem chi tiết >>

Giá List: 18.400.000 VNĐ

Giá bán: 8.648.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

PVDM2-32

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 32-Channel Packet Voice/Fax DSP Module

Xem chi tiết >>

Giá List: 36.800.000 VNĐ

Giá bán: 17.296.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

PVDM2-48

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 48-Channel Packet Voice/Fax DSP Module

Xem chi tiết >>

Giá List: 55.200.000 VNĐ

Giá bán: 25.944.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

PVDM2-64

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 64-Channel Packet Voice/Fax DSP Module

Xem chi tiết >>

Giá List: 73.600.000 VNĐ

Giá bán: 34.592.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

PVDM2-36DM

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 36 Port Digital Modem Module

Xem chi tiết >>

Giá List: 114.885.000 VNĐ

Giá bán: 59.731.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

PVDM2-24DM

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 24 Port Digital Modem Module

Xem chi tiết >>

Giá List: 91.885.000 VNĐ

Giá bán: 47.771.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

PVDM2-12DM

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 12 Port Digital Modem Module

Xem chi tiết >>

Giá List: 54.050.000 VNĐ

Giá bán: 28.106.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng