Sản phẩm trên 1 trang:

L-ASA5505-SEC-PL=

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: L-ASA5505-SEC-PL= ASA 5505 Sec. Plus Lic. w/ HA, DMZ, VLAN trunk, more conns.

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 8.015.500 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

L-ASA5505-10-UL=

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: L-ASA5505-10-UL= ASA 5505 10-to-Unlimited User Upgrade License

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 4.715.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

L-ASA5505-50-UL=

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: L-ASA5505-50-UL= ASA 5505 50-to-Unlimited User Upgrade License

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 2.357.500 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

L-ASA5555-IP1Y=

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco L-ASA5555-IP1Y ASA 5555-X NGFW IPS License 1 year

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 47.150.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

L-ASA5512-IPS-SSP=

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco L-ASA5512-IPS-SSP= ASA 5512-X IPS SSP License

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

L-ASA5506-SEC-PL=

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco ASA5506 Security Plus license L-ASA5506-SEC-PL= w/ HA, DMZ, VLAN trunk, more conns.

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 8.015.500 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

L-ASA5512-SEC-PL=

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: L-ASA5512-SEC-PL= ASA 5512-X Security Plus License

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 9.430.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng