Sản phẩm trên 1 trang:

Cisco ISR4321/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 50Mbps-100Mbps system throughtput, 2 WAN/LAN ports, 1 SFP port, multi-Core CPU,2 NIM, Security, Voice, WAAS, Intelligent WAN, OnePK, AVC

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 20.175.370 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

Cisco ISR4331/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 100Mbps-300Mbps system throughtput, 2 WAN/LAN ports, 2 SFP ports, multi-Core CPU,1 service module slots, Security, Voice, WAAS, Intelligrnt WAN, OnePK, AVC

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 44.367.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

Cisco ISR4321-SEC/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 50Mbps-100Mbps system throughtput, 2 WAN/LAN ports, 1 SFP port, multi-Core CPU,2 NIM, Security, Voice, WAAS, Intelligent WAN, OnePK, AVC

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 31.120.610 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

Cisco ISR4331-AX/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 100Mbps-300Mbps system throughtput, 2 WAN/LAN ports, 2 SFP ports, multi-Core CPU,1 service module slots, Security, MPLS, OTV, WAAS, Intelligrnt WAN, OnePK, AVC

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 58.944.630 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

Cisco ISR4321-AX/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 50Mbps-100Mbps system throughtput, 2 WAN/LAN ports, 1 SFP port, multi-Core CPU,2 NIM, Security, Voice, WAAS, Intelligent WAN, OnePK, AVC

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 38.935.090 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

Cisco ISR4431/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 500Mbps-1Gbps system throughtput, 4 WAN/LAN ports, 4 SFP ports, multi-Core CPU, Dual-power, Security, Voice, WAAS, Intelligrnt WAN, OnePK, AVC, separate control data and services CPUs

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 118.544.760 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

Cisco ISR4431-V/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 500Mbps-1Gbps system throughtput, 4 WAN/LAN ports, 4 SFP ports, multi-Core CPU, Dual-power, Security, Voice, WAAS, Intelligrnt WAN, OnePK, AVC, separate control data and services CPUs

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 161.352.360 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

Cisco ISR4431-AX/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 500Mbps-1Gbps system throughtput, 4 WAN/LAN ports, 4 SFP ports, multi-Core CPU, Dual-power, Security, Voice, WAAS, Intelligrnt WAN, OnePK, AVC, separate control data and services CPUs

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 160.310.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

Cisco ISR4351-V/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 200Mbps-400Mbps system throughtput, 2 WAN/LAN ports, 3 SFP ports, multi-Core CPU,2 service module slots, Security, Voice, WAAS, Intelligrnt WAN, OnePK, AVC

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 130.131.470 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

Cisco ISR4351-SEC/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 200Mbps-400Mbps system throughtput, 2 WAN/LAN ports, 3 SFP ports, multi-Core CPU,2 service module slots, Security, VPN, WAAS, Intelligrnt WAN, OnePK, AVC

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 102.390.250 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

Cisco ISR4451-X-AX/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 1Gbps-2Gbps system throughtput, 4 WAN/LAN ports, 4 SFP ports, multi-Core CPU, Dual-power, Security, Voice, WAAS, Intelligrnt WAN, OnePK, AVC, separate control data and services CPUs

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 278.763.910 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

Cisco ISR4331-V/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 100Mbps-300Mbps system throughtput, 2 WAN/LAN ports, 2 SFP ports, multi-Core CPU,1 service module slots, Security, Voice, WAAS, Intelligrnt WAN, OnePK, AVC

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 53.464.880 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

Cisco ISR4321-V/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 50Mbps-100Mbps system throughtput, 2 WAN/LAN ports, 1 SFP port, multi-Core CPU,2 NIM,  Voice Bundle, WAAS, Intelligent WAN, OnePK, AVC

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 32.079.020 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

Cisco ISR4351/K9

Tình trạng:

Mô tả:

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 78.179.760 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

Cisco ISR4451-X/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 1-2G system throughtput, 4 WAN/LAN ports, 4 SFP ports, 10 Core CPU, Security, Voice, WAAS, Intelligrnt WAN, OnePK, AVC, separate control data and services CPUs

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 196.124.680 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

Cisco ISR4431-SEC/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 500Mbps-1Gbps system throughtput, 4 WAN/LAN ports, 4 SFP ports, multi-Core CPU, Dual-power, Security, Voice, WAAS, Intelligrnt WAN, OnePK, AVC, separate control data and services CPUs

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 161.352.360 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng