Sản phẩm trên 1 trang:

Cisco ISR4321/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 50Mbps-100Mbps system throughtput, 2 WAN/LAN ports, 1 SFP port, multi-Core CPU,2 NIM, Security, Voice, WAAS, Intelligent WAN, OnePK, AVC

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 19.999.932 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

Cisco ISR4331/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 100Mbps-300Mbps system throughtput, 2 WAN/LAN ports, 2 SFP ports, multi-Core CPU,1 service module slots, Security, Voice, WAAS, Intelligrnt WAN, OnePK, AVC

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 31.899.936 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

Cisco ISR4321-SEC/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 50Mbps-100Mbps system throughtput, 2 WAN/LAN ports, 1 SFP port, multi-Core CPU,2 NIM, Security, Voice, WAAS, Intelligent WAN, OnePK, AVC

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 30.849.996 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

Cisco ISR4331-AX/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 100Mbps-300Mbps system throughtput, 2 WAN/LAN ports, 2 SFP ports, multi-Core CPU,1 service module slots, Security, MPLS, OTV, WAAS, Intelligrnt WAN, OnePK, AVC

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 58.432.068 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

Cisco ISR4321-AX/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 50Mbps-100Mbps system throughtput, 2 WAN/LAN ports, 1 SFP port, multi-Core CPU,2 NIM, Security, Voice, WAAS, Intelligent WAN, OnePK, AVC

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 38.596.524 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

Cisco ISR4431/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 500Mbps-1Gbps system throughtput, 4 WAN/LAN ports, 4 SFP ports, multi-Core CPU, Dual-power, Security, Voice, WAAS, Intelligrnt WAN, OnePK, AVC, separate control data and services CPUs

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 117.513.936 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

Cisco ISR4431-V/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 500Mbps-1Gbps system throughtput, 4 WAN/LAN ports, 4 SFP ports, multi-Core CPU, Dual-power, Security, Voice, WAAS, Intelligrnt WAN, OnePK, AVC, separate control data and services CPUs

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 159.949.296 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

Cisco ISR4431-AX/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 500Mbps-1Gbps system throughtput, 4 WAN/LAN ports, 4 SFP ports, multi-Core CPU, Dual-power, Security, Voice, WAAS, Intelligrnt WAN, OnePK, AVC, separate control data and services CPUs

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 158.916.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

Cisco ISR4351-V/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 200Mbps-400Mbps system throughtput, 2 WAN/LAN ports, 3 SFP ports, multi-Core CPU,2 service module slots, Security, Voice, WAAS, Intelligrnt WAN, OnePK, AVC

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 128.999.892 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

Cisco ISR4351-SEC/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 200Mbps-400Mbps system throughtput, 2 WAN/LAN ports, 3 SFP ports, multi-Core CPU,2 service module slots, Security, VPN, WAAS, Intelligrnt WAN, OnePK, AVC

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 101.499.900 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

Cisco ISR4451-X-AX/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 1Gbps-2Gbps system throughtput, 4 WAN/LAN ports, 4 SFP ports, multi-Core CPU, Dual-power, Security, Voice, WAAS, Intelligrnt WAN, OnePK, AVC, separate control data and services CPUs

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 276.339.876 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

Cisco ISR4331-V/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 100Mbps-300Mbps system throughtput, 2 WAN/LAN ports, 2 SFP ports, multi-Core CPU,1 service module slots, Security, Voice, WAAS, Intelligrnt WAN, OnePK, AVC

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 52.999.968 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

Cisco ISR4321-V/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 50Mbps-100Mbps system throughtput, 2 WAN/LAN ports, 1 SFP port, multi-Core CPU,2 NIM,  Voice Bundle, WAAS, Intelligent WAN, OnePK, AVC

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 31.800.072 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

Cisco ISR4351/K9

Tình trạng:

Mô tả:

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 77.499.936 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

Cisco ISR4451-X/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 1-2G system throughtput, 4 WAN/LAN ports, 4 SFP ports, 10 Core CPU, Security, Voice, WAAS, Intelligrnt WAN, OnePK, AVC, separate control data and services CPUs

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 194.419.248 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

Cisco ISR4431-SEC/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 500Mbps-1Gbps system throughtput, 4 WAN/LAN ports, 4 SFP ports, multi-Core CPU, Dual-power, Security, Voice, WAAS, Intelligrnt WAN, OnePK, AVC, separate control data and services CPUs

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 159.949.296 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng