Sản phẩm trên 1 trang:

CISCO3925-V/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 3925 Voice Bundle, PVDM3-64, UC License PAK

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 141.966.810 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C3925-VSEC/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 3925 Voice Sec. Bundle, PVDM3-64, UC and SEC License P

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 158.280.710 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

CISCO3925E/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 3925E router w/SPE200,4GE,3EHWIC,3DSP,2SM,256MBCF,1GBDRAM,IPB

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 188.668.540 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

CISCO3925E-SEC/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 3925E Security Bundle w/SEC license PAK

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 202.813.540 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

CISCO3925-HSEC+/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: VPN ISM module HSEC bundles for 3925 ISR platform

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 183.034.460 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

CISCO3925/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 3925 Router w/SPE100(3GE,4EHWIC,4DSP,2SM,256MBCF,1GBDRAM,IPB)

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 128.104.710 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

CISCO3945/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 3945 Router w/SPE150(3GE,4EHWIC,4DSP,4SM,256MBCF,1GBDRAM,IPB)

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 176.838.490 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

CISCO3925-SEC/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 3925 Security Bundle w/SEC license PAK

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 143.192.710 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

CISCO3945-SEC/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 3945 Security Bundle w/SEC license PAK

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 191.926.490 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C3925-CME-SRST/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 3925 Voice Bundle w/ PVDM3-64,FL-CME-SRST-25, UC License PAK

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 131.593.810 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C3925-VSEC-SRE/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 3925 SRE Bundle, SRE 700, PVDM3-64, UC, SEC Lic. PAK

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

C3945-CME-SRST/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 3945 Voice Bundle w/ PVDM3-64,FL-CME-SRST-25, UC License PAK

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 175.423.990 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C3925E-VSEC-SRE/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 3925E SRE Bundle, SRE 900, PVDM3-64, UC, SEC Lic. PAK

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: Vui lòng liên hệ

C3945E-VSEC/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 3945E Voice Sec. Bundle, PVDM3-64, UC and SEC License

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 296.916.200 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C3925E-VSEC/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 3925E Voice Sec. Bundle, PVDM3-64, UC and SEC License

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 261.232.390 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C3945E-CME-SRST/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 3945E Voice Bundle w/ PVDM3-64,FL-CME-SRST-25, UC License PA

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 227.134.200 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C3925E-CME-SRST/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 3925E Voice Bundle w/ PVDM3-64,FL-CME-SRST-25, UC License PA

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 191.450.390 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

CISCO3945E-V/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 3945E Voice Bundle, PVDM3-64, UC License PAK

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 278.056.200 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C3925-VSEC-CUBE/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: C3925 VSEC CUBE Bundle, PVDM3-64, UC SEC Lic, FL-CUBEE-25

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 141.023.810 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C3925E-VSEC-CUBEK9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: C3925E VSEC CUBE Bundle, PVDM3-64, UC SEC Lic, FL-CUBEE-25

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 192.888.810 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C3945-VSEC-CUBE/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: C3945 VSEC CUBE Bundle, PVDM3-64, UC SEC Lic, FL-CUBEE-25

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 184.853.990 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C3945E-VSEC-CUBEK9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: C3945E VSEC CUBE Bundle, PVDM3-64, UC SEC Lic, FL-CUBEE-25

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 232.003.875 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C3900-SPE200/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Services Performance Engine 200 for Cisco 3925E

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 108.445.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C3900-SPE100/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco Services Performance Engine 100 for Cisco 3925 ISR

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 56.580.000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

PWR-3900-DC/2=

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: PWR-3900-DC/2 Cisco 3905 Series Power Supply

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: Vui lòng liên hệ