Sản phẩm trên 1 trang:

CISCO2921/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 2921 Router w/3 GE,4 EHWIC,3 DSP,1 SM,256MB CF,512MB DRAM,IPB

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 52.582.370 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

CISCO2901/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 2901 router w/2 GE,4 EHWIC,2 DSP,256MB CF,512MB DRAM,IP Base

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 28.593.140 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

CISCO2911/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 2911 router w/3 GE,4 EHWIC,2 DSP,1 SM,256MB CF,512MB DRAM,IPB

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 39.214.310 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

CISCO2951/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 2951 Router w/3 GE,4 EHWIC,3 DSP,2 SM,256MB CF,512MB DRAM,IPB

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 103.227.910 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

CISCO2901-SEC/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 2901 Security Bundle w/SEC license PAK

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 38.306.040 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

CISCO2911-SEC/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 2911 Security Bundle w/SEC license PAK

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 48.927.210 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

CISCO2921-SEC/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 2921 Security Bundle w/SEC license PAK

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 62.295.270 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

CISCO2951-SEC/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 2951 Security Bundle w/SEC license PAK

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 112.846.510 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

CISCO2901-V/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 2901 Voice Bundle, PVDM3-16, UC License PAK

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 38.306.040 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

CISCO2911-V/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 2911 Voice Bundle, PVDM3-16, UC License PAK

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 46.758.310 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

CISCO2951-V/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 2951 Voice Bundle, PVDM3-32, UC License PAK

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 112.846.510 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C2911-VSEC/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 2911 Voice Sec. Bundle, PVDM3-16, UC and SEC License P

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 53.086.760 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C2951-VSEC/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 2951 Voice Sec. Bundle, PVDM3-32, UC and SEC License P

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 123.691.010 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C2911-CME-SRST/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 2911 Voice Bundle w/PVDM3-16,FL-CME-SRST-25, UC License PAK

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 48.644.310 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

CISCO2911-HSEC+/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: VPN ISM module HSEC bundles for 2911 ISR platform

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 82.120.810 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

CISCO2921-HSEC+/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: VPN ISM module HSEC bundles for 2921 ISR platform

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 139.297.660 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C2911-VSEC-CUBE/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: C2911 VSEC CUBE Bundle, PVDM3-16, UC SEC Lic, FL-CUBEE-25

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 60.903.310 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C2951-VSEC-CUBE/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: C2951 VSEC CUBE Bundle, PVDM3-32, UC SEC Lic, FL-CUBEE-25

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 119.919.010 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

CISCO2911-DC/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 2911 router w/3 GE,4 EHWIC,2 DSP,1 SM,256MB CF,512MB DRAM,IPB, DC-power supply

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 40.628.810 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

CISCO2921-V/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 2921 Voice Bundle, PVDM3-32, UC License PAK

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 61.116.520 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C2901-VSEC/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: Cisco 2901 Voice Sec. Bundle, PVDM3-16, UC and SEC License P

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 46.981.640 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C2951-CME-SRST/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: 2951 Voice Bundle w/ PVDM3-32,FL-CME-SRST-25, UC License PAK

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 107.660.010 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

CISCO2901-HSEC+/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: VPN ISM module HSEC bundles for 2901 ISR platform

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 72.442.640 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

C2901-VSEC-CUBE/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: C2901 VSEC CUBE Bundle, PVDM3-16, UC SEC Lic, FL-CUBEE-25

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 51.225.140 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

CISCO2951-HSEC+/K9

Tình trạng: Brand New Sealed

Mô tả: VPN ISM module HSEC bundles for 2951 ISR platform

Xem chi tiết >>

Giá List: Vui lòng liên hệ

Giá bán: 139.297.660 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng